Domov Informacije Fotogalerija

Fotogalerija

Revitalizacija Vukove domačije

Število fotografij: 25

Sajenje sadnih dreves ob Pušnikovi domačiji

Število fotografij: 13
Sajenje sadnega drevja ob Pušnikovi domačiji

Preboj leve cevi predora Log

Število fotografij: 3
Preboj leve cevi predora Log

Otvoritev in blagoslov modernizirane JP 741323 Odcep Boriče

Število fotografij: 6
Otvoritev in blagoslov modernizirane JP 741323 Odcep Boriče

Fotogalerija

Število fotografij: 2
Sprejem udeležencev mladinske izmenjave "ARTIFY THE FRAMES"

DE-PARK - Obnova Pušnikove domačije

Število fotografij: 9

Sanacija zem. plazu na LC 240060 Žetale-Vabča vas, lokacija Vodole 2

Število fotografij: 4
Na podlagi Programa odprave posledic neposredne škode zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014, ki ga je sprejela Vlada RS, je Občina Žetale kot prvo prioriteto predlagala sanacijo plazu na LC 240060 Žetale-Vabča vas, lokacija Vodole 2. Izvajalec del je bil Jožef Žolger s.p.. Vrednost pogodbenih del je znašala 34.817,29 EUR, od tega je ministrstvo zagotovilo sredstva v višini 26.727,50 EUR. Dela so bila v celoti zaključena meseca septembra 2015.

Sanacija zemeljskega plazu na LC 240040 Dobrina-Varvasela-Gruškovje

Število fotografij: 4
Še v času izvedbe sanacije zemeljskega plazu na LC 240060 Žetale-Vabča vas, lokacija Vodole 2, smo prejeli obvestilo Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, da nam bodo sofinancirali še sanacijo plazu na LC 240040 Dobrina-Varvasela-Gruškovje, ki je bil prijavljen kot druga prioriteta. Takoj smo pristopili k izvedbi javno naročniškega postopka ter kasneje k podpisu vloge in pogodbe. Zagotovljena državna sredstva so se tudi v tem primeru nanašala na obnovitvena dela, največ do višine izbrane ponudbe brez DDV v okviru razpoložljivih in zagotovljenih sredstev državnega proračuna za leto 2015. Stroški DDV, nadzora in tehnične dokumentacije so morali biti zagotovljeni v okviru občinskega proračuna. Na osnovi javnega naročila, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, smo prejeli 5 pravočasnih ponudb. Najcenejši ponudnik je bila družba PGM KOS d.o.o., ki je tudi bila izbrana in je izvedla sanacijo plazu. Vrednost pogodbenih del je znašala 29.167,52 evrov z DDV od tega nam je ministrstvo zagotovilo sredstva v višini 21.307,80 evrov. Dela so bila zaključena oktobra 2015, nadzor pa je izvajal Stanko Tement, TMD INVEST d.o.o..

Vrtec Žetale

Število fotografij: 1
Gradnja vrtca je potekala hitro in brez zapletov, saj je bil vrtec zgrajen v rekordnem času – v slabega pol leta. Glavni izvajalec je bila družba GP PROJECT ING, podjetje za gradbeništvo in inženiring d.o.o. iz Ptuja. Pogodbena vrednost projekta je znašala 950.013,20 EUR, k temu pa je potrebno prišteti še zneske za nakup zemljišča, projektno in investicijsko dokumentacijo, stroške za izvedbo priključkov ter strokovni nadzor pri gradnji, tako da je dejanska vrednost operacije znašala 1.078.040,09 EUR, od tega je delež ESRR 877.803,82 EUR, delež občine pa 200.236,27 EUR.

Rekonstrukcija LC in JP v naseljih Nadole in Kočice

Število fotografij: 6
Občina Žetale je namreč uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi in v mesecu avgustu 2013 prejela odločbo o pravici do sredstev v višini do 281.367,18 EUR, z datumom vložitve zahtevka dne 25. 07. 2014. Navedeni projekt je obsegal rekonstrukcijo odsekov lokalne ceste LC 328040 Ptuj-Dolena-Marinja vas v dolžini 1100 m na odseku Peklača-meja Občine Videm in 980 m na odseku Marinja vas-Pšetna graba, rekonstrukcijo 830 m odseka javne poti JP 741240 Pšetna graba-Zalopata, rekonstrukcijo 275 m javne poti JP 741250 Zalopata-Jurji vrh in rekonstrukcijo 600 m javne poti JP 741340 Peklača-Rakoški vrh. Postavljeni sta bili tudi dve nadkriti čakalnici z avtobusnimi postajališči ob lokalni cesti LC 328040 in montiranih 350 m varnostnih odbojnih ograj ob navedeni lokalni cesti in javnih poteh. Dela je izvedla družba Asfalti Ptuj d.o.o.. Dejanska vrednost operacije je znašala 598.197,96 EUR, od tega je delež EKSRP 280.346,37 EUR, delež sredstev po 23. členu ZFO 186.779,85 EUR in delež občine 131.071,74 EUR.

Rekonstrukcija LC 240200 in LC 240210

Število fotografij: 9
Devetega julija 2013 je bila z izbranim izvajalcem družbo Asfalti Ptuj d.o.o. podpisana gradbena pogodba za izvedbo operacije Rekonstrukcija odsekov 3500 m LC 240200 in 2600 m LC 240210. Predmet pogodbe je bila rekonstrukcija odsekov lokalnih cest LC 240200 Strajna-Prekože-Potni vrh v dolžini 3500 m in LC 240210 Zgornje Ravno-Globočec-Potni vrh v dolžini 2600 m. V letu 2013 je bila končana rekonstrukcija odseka LC 240200 Strajna-Prekože-Potni vrh, v okviru katere so bila izvedena naslednja dela: preddela, spodnji ustroj-zemeljska dela, zgornji ustroj, odvajanje vode, prometna ureditev in zaključna dela, postavitev varnostnih ograj in postavitev dveh avtobusnih postajališč. Leta 2014 se je operacija nadaljevala z rekonstrukcijo LC 240210 Zg. Ravno-Globočec-Potni vrh. Rekonstrukcija je obsegala naslednja dela: preddela, ureditev spodnjega ustroja, ureditev zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, prometno ureditev, zaključna dela ter ureditev postajališča v naselju Globočec. Operacija je bila v celoti zaključena meseca avgusta 2014. Dejanska vrednost operacije je znašala 908.454,25 EUR, od tega je delež ESRR 735.687,28 EUR, delež občine pa 172.766,97 EUR.

Energetska obnova ZD Žetale

Število fotografij: 5
Občina Žetale je uspešno kandidirala na prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Energetska sanacija javnih stavb« z operacijo »Energetska obnova ZD Žetale«. Obnova ZD je obsegala izvedbo toplotne izolacije fasade, menjavo oken in vhodnih vrat ter izvedbo toplotne izolacije stropa – podstrešja. Izvajalec del je bilo podjetje Žiher d.o.o. iz Moškanjcev, s katerim je bila sklenjena pogodba dne 15. 05. 2014. Vrednost pogodbenih del je znašala 83.370,31 EUR z vključenim DDV. Strokovni nadzor nad izvedbo investicije je izvajalo podjetje TMD INVEST d.o.o. iz Ptuja. Strošek nadzora je upravičen strošek investicije in znaša 1.022, 43 EUR brez DDV. Delež sofinanciranja s strani kohezijske politike je 85 % oz. do 68.423,87 EUR, preostanek sredstev sofinancira Občina Žetale iz proračuna. Operacija je bila zaključena v mesecu avgustu 2014. Dejanska vrednost operacije je znašala 91.319,23 EUR, od tega KS 54.082,62 EUR in delež občine 37.236,61 EUR.

Večnamenska dvorana Žetale

Število fotografij: 8
Dne 12. 09. 2014 je Občina Žetale prejela sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, s katerim ji je bilo odobreno sofinanciranje operacije »Izgradnja večnamenske dvorane Žetale« v višini do 761.479,83 EUR, kar predstavlja 85% upravičenih stroškov. Razliko v višini 286.415,87 EUR, ki predstavlja 15 % delež sofinanciranja investicije in 22 % DDV je morala občina zagotoviti iz proračuna. Dne 19. 11. 2014 je bila za predmetno operacijo podpisana še pogodba o sofinanciranju, po kateri je bilo potrebno izvesti vse aktivnosti operacije najkasneje do 30. 09. 2015, ko je bil rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.Gradbena pogodba z izvajalcem GIC GRADNJE d.o.o. je bila podpisana dne 09. 10. 2014. Vrednost pogodbenih del je znašala 1.047.895,70 EUR z vključenim 22 % DDV. Istega dne je bil podpisan tudi aneks št. 1 h gradbeni pogodbi, s katerim je bil določen strokovni nadzornik projekta. Le-ta je bil izbran šele po prejemu sklepa s strani ministrstva. Nadzor je izvajala gospa Anica Drevenšek s podjetja TMD INVEST d.o.o. iz Ptuja. Samostojni podjetnik Franc Stopajnik je izdelal varnostni načrt in izvajal storitev koordinacije v času izvajanja operacije. Dne 14. 10. 2014 je bil izvajalec uveden v delo. Dela so zamujala za dober mesec in pol, ker je občina prejela sklep zelo pozno. V teku izvajanja operacije je bil sklenjen še aneks št. 2 h gradbeni pogodbi, s katerim smo izvajalcu za en mesec podaljšali pogodbeni rok, in sicer do 31. 07. 2015 namesto do 30. 06. 2015. Že v mesecu januarju 2015 je bila izvedena administrativna kontrola na terenu, ki jo je opravila skrbnica projekta z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kontrola ni ugotovila nobenih nepravilnosti, tako da je posledično steklo tekoče sofinanciranje operacije. Gradnja nove večnamenske dvorane je tekla nemoteno, razen redkih prekinitev v zimskem času, in je bila konec julija 2015 v celoti zaključena. V novi dvorani je uporabnikom na voljo 465,87 m2 skupne uporabne površine, moderna oprema in prostori, ki omogočajo odlične pogoje za delo.